Rycramweb Ltd
Glasgow Gaelic School
At the Glasgow Gaelic School we strive to support our pupils to become successful learners, confident individuals.

Glasgow Gaelic School

San sgoil againn, tha sinn a’ strì ri taic a thoirt do ar sgoilearan gu bhith soirbheachail anns an ionnsachadh aca, a bhith earbsach, a bhith a’ gabhail uallach airson na coimhearsnachd agus a bhith comasach air conaltradh anns an t-saoghal mhòr agus san t-saoghal obrach.

Tha cànan is cultar na Gàidhlig aig cridhe na sgoile agus tha seo gar ceangal gu dlùth mar choimhearsnachd. Tha sinn airson ’s gum bi na sgoilearan, pàrantan agus an luchd-obrach cho moiteil às a’ chànan seo agus gun obraich sinn còmhla airson gach cothrom a ghlacadh agus a leasachadh ann an iomadh dòigh.

Tha sinn an dòchas gun gabh gach pàrant na cothroman a thig agus com-pàirteach ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, agus gum fairich iad sona, sàbhailte agus pròiseil dhen sgoil thar nam bliadhnaichean ri teachd.

Cànan. Cultar. Cothrom.

At the Glasgow Gaelic School we strive to support our pupils to become successful learners, confident individuals, responsible citizens and effective contributors to society and eventually the world of work.

At the very heart of our school is the Gaelic language which binds us as a community. We would like all pupils, parents and school staff to be so proud of the language and to work together to ensure it continues to develop in many different ways.

We do hope that every child and parent will contribute to the life of our school over the next coming years and will feel happy, safe and proud of Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.

With every good wish.

Contact us today

To get ranked in Google

We will send you updates on what is new at Rycramweb Ltd, that's all nothing else. You can unsubscribe at anytime if the emails are not suitable.